تماس با ما درباره ما

رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید + جزئیات

با ابلاغ دولت، رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید اعلام شد.
رقم جدید کمک معیشت ایثارگران در سال جدید + جزئیات

به گزارش تهران بهشت؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۰۴.۱۰ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1.بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

2.سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور

3.ستاد کل ستاد کل نیروهای مسلح

4.بهزیستی سازمان بهزیستی کشور

5. پایگاه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6.کمک معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مصوب مربوط به صورت ماهانه به مشمولان پرداخت میگردد.

7.مشمولان جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 که توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید شناخته می شوند و فاقد شغل و درآمد هستند که بر اساس آزمون وسع و سایر احکام این آیین نامه شناسایی می شوند. دستگاههای متولی بنیاد، ستاد کل یا بهزیستی حسب (مورد که بر اساس احکام این آیین نامه متولی پرداخت کمک معیشت به مشمولان می باشند.

ماده 2- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی ثبت و سپس اقرار نامه رسمی مبنی بر نداشتن شغل و درآمد (حسب مورد) متقاضی و یا ولی، قیم یا سرپرست قانونی وی را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده 3- دستگاه‌های متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از ثبت نام متقاضی جدید به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح، نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اصناف ایران و تعاون ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد) اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده مکلفند مراتب پاسخ به استعلام و مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه از تاریخ استعلام به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاههای مذکور می‌ شود.

ماده 4- دستگاههای متولی مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان با اولویت دهک‌های درآمدی پایین تر اقدام نمایند.

ماده 5- دستگاههای متولی مکلفند برای کلیه مشمولان حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه های موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام در چهارچوب مواعد مقرر در ماده (3) این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره 1- دستگاههای متولی مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه دهک بندی کلیه مشمولان را از پایگاه استعلام کنند و پایگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ استعلام این اطلاعات را از طریق خدمات برخط (وب سرویس) ارائه دهد.

تبصره 2- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده6-کمک معیشت پرداختی به مشمولان بر اساس جداول زیر تعیین خواهد شد:

1.میزان کمک معیشت جانبازان و ایثارگران مشمول:

جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان زیر 25 درصد: دهک های 1 تا 4 (6 میلیون و 400 هزار تومان). دهک های 5 تا 7 (5 میلیون و 700 هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (4 میلیون و 500 هزار تومان)

جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان و افراد تحت تکفل جانبازان بالای 25 درصد: دهک های 1 تا 4 ( 7 میلیون و 400 هزار تومان).دهک های 5 تا 7 (6 میلیون و 800 هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (4 میلیون و 500 هزار تومان)

رزمندگان داوطلب تا 12 ماه و رزمندگان وظیفه تا 18 ماه:  دهک های 1 تا 4 (شش میلیون و 100 هزار تومان). دهک های 5 تا 7 (5 میلیون و 700 هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (4 میلیون و 500 هزار تومان)

رزمندگان داوطلب 12 ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه 18 ماه و بالاتر:  دهک های 1 تا 4 (6 میلیون و 400 هزار تومان). دهک های 5 تا 7 (5 میلیون و 900 هزار تومان). دهک های بالاتر و سایرین (4 میلیون و 500 هزار تومان)

2.میزان کمک معیشت معلولان شدید و خیلی شدید مشمول

بعد خانوار-یک نفره: دهک های 1 تا 3  (یک میلیون تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (5 میلیون تومان)

بعد خانوار-دو نفره: دهک های 1 تا 3 (1 میلیون و 500 هزار تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (5 میلیون تومان)

بعد خانوار-سه نفره:دهک های 1 تا 3 (2 میلیون تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (5 میلیون تومان)

بعد خانوار-چهار نفره:دهک های 1 تا 3 (2 میلیون و 500 هزار تومان). دهک های بالاتر از سایرین: (5 میلیون تومان)

بعد خانوار-پنج نفره و بالاتر:دهک های 1 تا 3 (3 میلیون تومان).(5 میلیون تومان)

ماده 7- دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (3) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری قطع اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره 1- پایگاه مکلف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

تبصره 2- دستگاههای متولی مکلفند در صورت اعتراض فرد نس به استحقار به عمل آمده نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

ماده 8- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاه‌های متولی در سقف تعداد مشمولان اسفندماه سال 1402 مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می باشد.

ماده 9- چنانچه مشمولان هرگونه درآمدی از قبیل حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت نمایند صرفاً مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در ماده (6) این آیین نامه حسب مورد توسط دستگاههای متولی پرداخت می شود.

ماده 10- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاه‌های متولی مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمی باشند.

ماده 11- در صورت زوال شرایط بهره برداری از مزایای این آیین نامه فرد مشمول یا وراث قانونی وی مکلفند مراتب را جهت قطع کمک معیشت به دستگاه‌های متولی اعلام کنند.

ماده 12 -دستگاههای متولی مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه گزارشی از اجرای این آیین نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه هیئت دولت ارائه دهند.

ماده 13- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دستگاه‌های متولی است.

ایثارگران , بنیاد شهید و امور ایثارگران , جانبازان 70 درصد ,

ایثارگران , بنیاد شهید و امور ایثارگران , جانبازان 70 درصد ,

ایثارگران , بنیاد شهید و امور ایثارگران , جانبازان 70 درصد ,

ایثارگران , بنیاد شهید و امور ایثارگران , جانبازان 70 درصد ,

 
 

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار