تماس با ما درباره ما

قابی تلخ از عمامه شهید ابراهیم رئیسی بر روی تابوت

تصویری از عمامه ابراهیم رئیسی بر روی تابوت رئیس جمهور شهید منتشر شد.
قابی تلخ از عمامه شهید ابراهیم رئیسی بر روی تابوت

قابی تلخ از عمامه شهید ابراهیم رئیسی بر روی تابوت

ارسال نظر