تماس با ما درباره ما

قیمت روز آهن آلات + قیمت جدید تیرآهن و میلگرد

قیمت روز آهن آلات از جمله قیمت جدید تیرآهن و میلگرد را در این مطلب بررسی کرده ایم.
قیمت روز آهن آلات + قیمت جدید تیرآهن و میلگرد

به گزارش تهران بهشت، قیمت روز آهن آلات از جمله قیمت جدید تیرآهن و میلگرد که این روزهای شاهد تغییر چندانی نبوده را در ادامه این مطلب بررسی کرده ایم.

قیمت روز آهن آلات و قیمت جدید تیرآهن و میلگرد

قیمت روز تیرآهن / شاخه / وزن (کیلوگرم) / قیمت (ریال)

تیرآهن ۱۲/ ۱۲ متری / ۱۲۲/ ۳۹.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴ / ۱۲ متری / ۱۵۵ / ۴۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶ / ۱۲ متری / ۱۹۵ / ۴۷.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸ / ۱۲ متری / ۲۲۵ / ۵۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰ / ۱۲ متری / ۲۷۶ / ۷۰.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲ / ۱۲ متری / ۳۱۵ / ۸۳.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴ / ۱۲ متری / ۳۶۹ / ۹۴.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷ / ۱۲ متری / ۴۳۴ / ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰ / ۱۲ متری / ۵۰۰ / ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد / شاخه / (کیلوگرم) وزن / (ریال) قیمت

هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف / ۴.۵ / ۲۵۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸ / ۶ / ۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰ / ۱۲ متری / ۷.۵ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲ / ۱۲ متری / ۱۱ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴ / ۱۲ متری / ۱۵ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶ / ۱۲ متری / ۱۹ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸ / ۱۲ متری / ۲۵ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰ / ۱۲ متری / ۳۰ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲ / ۱۲ متری / ۳۶ / ۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵ / ۱۲ متری / ۴۷ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸ / ۱۲ متری / ۵۶ / ۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲ / ۱۲ متری / ۷۵ / ۲۳۷.۹۰۰

قیمت روز پروفیل / شاخه / (کیلوگرم) وزن / (ریال) قیمت

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ / ۶ متری / هر متر ۲.۴۴ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ / ۶ متری / ۴.۵ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ / ۶ متری / ۵.۵ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ / ۶ متری / ۶.۵ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ / ۶ متری / ۷ / ۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ / ۶ متری / ۹.۵ / ۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ / ۶ متری / ۹ / ۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ / ۶ متری / ۱۶ / ۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ / ۶ متری / ۱۷ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ / ۶ متری / ۱۵ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ / ۶ متری / ۱۹ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ / ۶ متری / ۲۸ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ / ۶ متری / ۲۳ / ۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ / ۶ متری / ۲۷ / ۳۷۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی / شاخه / (کیلوگرم) وزن / (ریال) قیمت

هر کیلو ناودانی ۶.۵ / ۶ متری / ۴۲ / ۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸ / ۶ متری / ۴۴ / ۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰ / ۶ متری / ۵۲ / ۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲ / ۶ متری / ۶۴ / ۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴ / ۱۲ متری / ۱۵۵ / ۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶ / ۱۲ متری / ۱۷۰ / ...

هر کیلو ناودانی ۱۸ / ۱۲ متری / ۲۱۵ / ...

هر کیلو ناودانی ۲۰ / ۱۲ متری / ۲۳۰ / ...

قیمت روز نبشی / شاخه / (کیلوگرم) وزن / (ریال) قیمت

هر کیلو نبشی ۳ / ۶ متری / ۹ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴ / ۶ متری / ۱۵ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵ / ۶ متری / ۲۲ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶ / ۶ متری / ۳۲ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸ / ۶ متری / ۵۸ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰ / ۶ متری / ۹۰ / ۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲ / ۶ متری / ۱۳۰ / ۲۵۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه / شاخه / (کیلوگرم) وزن / (ریال) قیمت

هر کیلو ورق سیاه ۲ / رول / ۱۲ / ۳۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳ / ۱.۵ در ۶ / ۲۲۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴ / ۱.۵ در ۶ / ۲۹۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵ / ۱.۵ در ۶ / ۳۶۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶ / ۱.۵ در ۶ / ۴۳۵ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸ / ۱.۵ در ۶ / ۵۸۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ / ۱.۵ در ۶ / ۷۲۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ / ۱.۵ در ۶ / ۸۶۵ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ / ۱.۵ در ۶ / ۱۰۸۰ / ۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ / ۱.۵ در ۶ / ۱۴۴۵ / ۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ / ۱.۵ در ۶ / ۱۸۰۵ / ۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ / ۱.۵ در ۶ / ۲۱۶۵ / ۳۱۰.۰۰۰

انتهای پیام/

ارسال نظر