تماس با ما درباره ما

کدام استان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه 1401 داشت؟

طبق گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مرداد ماه مربوط به استان‌ مرکزی با ٣.٥ درصد است.
کدام استان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه 1401 داشت؟

به گزارش تهران بهشت؛ بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در مردادماه ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ مرکزی با ٣.۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی با ٠.۶ درصد است.

تورم نقطه به نقطه نیز برای خانوارهای کشور ۵٢,٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با ۶٠.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۴۵.٨ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴١,۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴٧.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣۶.۶ درصد است.

همچنین در مرداد ماه ١۴٠١، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مرکزی با ٣.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌ آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با ١.٠ درصد است.

این درحالی است که در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ مازندران با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.٣ درصد می‌باشد. در این ماه استان زنجان با تورم ماهانه صفر درصد و استان آذربایجان غربی با تورم ماهانه ٠.٣- درصد مواجه بوده است.

کدام استان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه 1401 داشت؟

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۵١,١ درصد است؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ۵٩.٧درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۴۴.٩ درصد است.

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی نیز ۵٨,۴ درصد می‌باشد و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کرمان با ۶٨.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان یزد با ۴٩.٩ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴٠,٩ درصد رسید؛ بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران با ۴۶.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣۵.٧ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی نیز به عدد ۴۴.۴ درصد رسید؛ بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵٠.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان با ٣۶.۴درصد است.

 

ارسال نظر